1800 6622

Chuỗi khách sạn cao cấp Lief Hotel

Mô tả dự án

Secoin cung cấp sản phẩm

Sản phẩm: Gạch bông cao cấp

Năm 2019

Gạch bông cao cấp Secoin sử dụng cho Chuỗi khách sạn cao cấp Lief Hotel - TP. Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận bản tin